Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลช่อง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 
 หมู่ที่ 1

บ้านช่อง
 หมู่ที่ 2

บ้านห้วยลึก
 หมู่ที่ 3

บ้านหนักไทร
   หมู่ที่ 4

บ้านไสขนุน
 หมู่ที่ 5

บ้านกรงไหน
 หมู่ที่ 6

บ้านทุ่งใหญ่
 หมู่ที่ 7

บ้านไสท้อน

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

     จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,687 คน ชาย 2,307 คน หญิง 2,380 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 146 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,324 ครัวเรือน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านช่อง 206 329 324 653
2 บ้านห้วยลึก 224 387 391 778
3 บ้านหนักไทร 243 383 412 795
4 บ้านไสขนุน 165 296 315 611
5 บ้านกรงไหน 238 482 459 641
6 บ้านทุ่งใหญ่ 118 216 242 458
7 บ้านไสท้อน 130 214 237 451
รวม 1,324 2,307 2,380 4,687

ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอนาโยง ณ เดือน เมษายน 2553

ถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  3  แห่ง
- ศาลเจ้า  จำนวน  1  แห่ง
- สถานปฏิบัติธรรม  จำนวน  1  แห่ง 


การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง


สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  -  แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่ทำการตำรวจชุมชน  จำนวน  1  แห่ง
- ที่พักสายตรวจ  จำนวน  1  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th