Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม

     การคมนาคมของตำบลช่องมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ตรัง – พัทลุง) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4125 เป็นสายหลัก  ส่วนสายรอง ได้แก่ ถนน รพช.11024 และ 1106 และมีถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ถนนลาดยาง  จำนวน  7  สาย
 - ถนนคอนกรีต  จำนวน  3  สาย
 - ถนนหินคลุก  จำนวน  7  สาย
 - ถนนลูกรัง  จำนวน  18  สาย
 - ถนนดิน  จำนวน  8  สาย


การโทรคมนาคม
 - โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  8  แห่ง
 - โทรศัพท์สาธารณะที่มีผู้ดูแล  จำนวน  3  แห่ง


การไฟฟ้า

 - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว  7  หมู่บ้าน
 - จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   ดังต่อไปนี้
    หมู่ที่ 1  จำนวน  4  ครัวเรือน (บ้านเลขที่ 42, 44, 45, 203)
    หมู่ที่ 2  จำนวน  5  ครัวเรือน (บ้านเลขที่ 39, 70, 70/1, 73, 100)
    หมู่ที่ 3  จำนวน  5  ครัวเรือน (บ้านเลขที่ 50/2, 84/1, 100, 126, 131)
    หมู่ที่ 7  จำนวน  3  ครัวเรือน (บ้านเลขที่ 34/4, 63, 64)


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th