Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
นายชัยวิชิต รักทองจัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
Responsive image
นายสมวิง นาคิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
Responsive image
นางสาวชุติมาพร ปานเม่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
Responsive image
นายสงกรานต์ ชุมสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายนิวัฒน์ ฉิมสอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายโสภณ ชุมสุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายธนายุทธ ชัยเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายมนตรี เอียดมุสิก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวิสุทธิ์ จันทร์มัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายอนุพันธ์ สีเสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายวิระ นางสวย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสมนึก ฉิมปลอด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
ว่าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th