Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

    (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
    (2) พัฒนาระบบจราจร
    (3) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
    (4) พัฒนาการระบายน้ำให้มีความคล่องตัว
    (5) พัฒนาการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย
    (6) การออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

    (1) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
    (2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    (3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
    (4) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
    (5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
    (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านต่างๆ
    (7) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา

    (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    (2) ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

    (1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    (2) เฝ้าระวัง บำบัด และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (3) บำบัดและจัดการขยะ
    (4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

    (1) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th