Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง  จะเปิดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ.2562  เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญํัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  และเรื่องอื่น  ๆ ในวันพุธที่  14  สิงหาคม  2562  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน  เวลาดังกล่าวข้างต้น
                                                     ขอแสดงความนับถือ


                                                     ชัยวิชิต  รักทองจัน
                                                 (นายชัยวิชิต  รักทองจัน)
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ตามวัน  เวลาดังกล่าว


กิจการสภา  อบต.ช่อง
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562