Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญทุกท่านที่เคยมาติดต่อราชการกับ อบต. ตอบแบบสอบถาม
 
ขอเชิญทุกท่าน  ที่เคยมาติดต่อราชการกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง  กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง  ตามลิ้งค์นี้  ภายในวันที่  24  พฤษภาคม  2562 นี้เท่านั้น

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/zjeev0

วิธีการกรอกข้อมูล
  1. 1. เปิดแอพพลิเคชั่นไลน์  เข้าไปที่เพิ่มเพื่อน  แล้วกดปุ่ม  “สแกนคิวอาร์โค๊ด”  เพื่อเข้า  URL
    2. ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  แล้วกดปุ่ม  “เข้าสู่ระบบ”
    3. กดปุ่ม  “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)  ประจำปีงบประมาณ 2562”
หมายเหตุ  เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น  ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านและการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ  โดยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น  ไม่มีการแสดงผลการตรวจสอบรายบุคคล
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562