Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวตำบลช่อง
Responsive image
แหล่งท่องเที่ยวตำบลช่อง
     ตำบลช่องเป็นพื้นที่ติดภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติจำพวกผลไม้ป่า สะตอป่า และน้ำผึ้งรวมป่า ซึ่งสามารถทำรายได้ให้แก่ราษฏรได้ทุกปี และมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ ดังนี้
     1. น้ำตกกะช่อง ตั้งอยู่เชิงเขาบรรทัด หมู่ที่ 4 ตำบลช่อง เป็นน้ำตกธรรมชาติ อยู่ภายในสถาบันพัฒนาและศึกษาธรรมชาติเขาช่อง ภายในบริเวณน้ำตกมีสถานที่ฝึกอบรม และบ้านพักของกรมป่าไม้ ภายในบริเวณน้ำตกมีถนนลาดยางตลอดสาย ซึ่งหน่วยงานราชการ และเอกชนมาใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมและเข้าค่ายกิจกรรมลูกเสืออยู่เป็นประจำ ห่างจากจังหวัดประมาณ 23 กิโลเมตร
     2. น้ำตกโตนน้อย ตั้งอยู่เชิงเขาบรรทัดภายในสวนพฤกษศาสตร์ที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
     3. บ้านน้ำราบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแนวทางเดินป่าชมธรรมชาติ โดยนายเฉลิมชัย ปรีชานนท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้บุกเบิก ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาบรรทัด ห่างจากจังหวัดตรังประมาณ 29 กิโลเมตร
     4. อุทยานนกน้ำคลองลำชาน ตั้งอยู่บริเวณถนนสายบ้านช่อง - หาดเลา หมู่ที่ 6 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ เป็นแหล่งรวมของนกน้ำนานาชนิด ภายในบริเวณมีการจัดสร้างศาลา สถานที่ฝึกอบรมและบ้านพัก โดยหน่วยราชการหรือประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้
     5. น้ำตกหนานส้มเค้า ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัด เขตรอยต่อระหว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และหมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การคมนาคมยังไม่สะดวก การเดินทางไปท่องเที่ยวใช้วิธีการเดินเท้า ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
     6. ตรังอันดามันเกดเวย์ หรือประตูสู่่อันดามัน ตั้งอยู่บนทางหลางหมายเลข 4 ถนนตรัง - พัทลุง บนเขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นสถานที่ท่่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้้นที่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมประติมากรรมต่าง ๆ ที่สวยงาม อาทิ รูปช้าง รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ พะยูนฝูงสุดท้าย เงาะป่าซาไก นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ยังเป็นจุดพักรถสำหรับนักเดินทางได้อย่างดี

 
         
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561